ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಸಂಪುಟ (8) - 2007
ಸಂಚಿಕೆ (1) - 01
ಸಂಚಿಕೆ (2) - 02
ಸಂಚಿಕೆ (3) - 03
ಸಂಚಿಕೆ (4) - 04
ಸಂಚಿಕೆ (5) - 05
ಸಂಚಿಕೆ (6) - 06
ಸಂಚಿಕೆ (7) - 07
ಸಂಚಿಕೆ (8) - 08
ಸಂಚಿಕೆ (9) - 09
ಸಂಚಿಕೆ (10) - 10
ಸಂಚಿಕೆ (11) - 11
ಸಂಚಿಕೆ (12) - 12