ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಂಚಿಕೆ
cover
175 Anniversary

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ನಾದಾಂತರಂಗ
ಚಿತ್ರಕಥೆ
cover
ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಭಾ‌ಗ-೭
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು...
ಸಂತರ ಜೀವನ
cover
ಭಕ್ತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸುರೂಪಿ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ನಾಯನಾರ್
ವೀರೇಶಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಭಾಗವತವು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತದೆ...
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದಿಂದ
cover
ದಾಸ್ಯಭಕ್ತಿ
ಭಕ್ತನ ಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯದು ಗೊತ್ತೆ? ಆತನ ಭಾವ...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ಮನಃಶಾಂತಿ
ಮುಕ್ತಿರೂಪಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಬಹು ಜನರ ಬಯಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಶಾಂತ, ಏಕಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು...
cover
ಚೈತನ್ಯ ದೇವನ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ-೨
ಅಶೋಕಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರತಿಮಾಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವುದು...
cover
ನಿವೇದಿತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾತೆ
ಡಿ. ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಡಾ
ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿನಿ ಶ್ರೀಶಾರದಾಮಾತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಧ್ರುವತಾರೆ; ಅಂತೆಯೇ ಲೌಕಿಕ...
ಧಾರಾವಾಹಿ
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಭಾಗ-೪
ಆಶುತೋಷ್ ಮಿತ್ರ,
ಒಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀಮಾತೆ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತುಕತೆ...
cover
ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು-೫
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ವಾಸರಹಿತವಾಗಿದ್ದು,ಕಾಡು, ಗಿಡ, ಪೊದೆಗಳಿಂದ...
ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
cover
ಸೌಂದರ್ಯಾಮೃತಮ್
ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಿಯುತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಸಾರದ...