ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಚಿತ್ರಕಥೆ
cover
ಲಂಕಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ , ಈಗತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿ ದ ಈ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಬಿಡು...
ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
cover
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಂದೇಶ ಕೌಮುದಿ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ೧೫೦ನೇ ಜನ್ಮ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ...
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದಿಂದ
cover
ಭಗವದ್ರೂಪಗಳು
ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆಲ್ಲ ಆತನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಡಿಮೆ...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
`ಅಪಿ ಚೇತ್ಸು ದುರಾಚಾರೋ..'
ವಿ. ವೀನಾ,
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ `ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ ದ ೩೦ನೇ ಶ್ಲೋಕ...
cover
`ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ..' - ಶರಣಾಗತಿಯ ವ್ವೆ ಭವ
ಶಶಿಕಲಾ ಶ್ರೀಧರ್,
ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮರ್ಥನೂ ಕರುಣಾಳುವೂ ಆದವನನ್ನು...
ಪ್ರವಾಸ ಲೇಖನ
cover
ಪಂಚಕೇದಾರ ಯಾತ್ರೆ - ೫
ಜ್ಞಾನಯೋಗಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಎದ್ದು ಶೌಚಾದಿ ಮುಗಿಸಿ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆ...
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತತ್ತ್ವ ಸೌರಭ
cover
ಶರಣಾಗತಿ
ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಅತ್ಯಂತಿಕ ಗುರಿ ಅಹಂಕಾರ ಮರ್ದನ...
ಸಂತರ ಜೀವನ ಕಥೆ
cover
ದೇವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವಿಲಾದ ತೆರೆಸಾ
ವೀರೇಶಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಅವಿಲಾದ ತೆರೆಸಾ ಹುಟ್ಟಿ ದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅವಿಲಾ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ...
ಲೇಖನ
cover
ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್
ಅನಂತರಾಮು, ಡಾ
ಪಂಜಾಬಿನ ದೊರೆಯಾದ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗನು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ...