ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್, ಪ್ರೊ. ಎಚ್. ಎನ್. ಅವರ ಲೇಖನಗಳು