ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಶಿವಾತ್ಮಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರವ್ರಾಜಿಕಾ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು