ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಚಿತ್ರಕಥೆ
cover
ಗಂಗಾನದಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ
ಭಗವಂತ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಜನಜಂಗುಳಿ ಒಂದು ಸೂಜಿಮೊನೆಯಷ್ಟೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲ...
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದಿಂದ
cover
ಭಗವಚ್ಚಿಂತನೆ
ನೀವು ಯಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅವರ ಸತ್ತ್ವ ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ...
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
cover
ಧ್ಯಾನ ಜೀವನ
ಆತ್ಮಸ್ಥಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ-ಭಜನೆಗಳು-ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ-ಜಪ-ಧ್ಯಾನಗಳಿಂದ...
cover
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ದಿವ್ಯ ಸಂಬಂಧ
ರಾಘವೇಶಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಜಗತ್ತಿಗೇ ತಾಯಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ಸಂಬಂಧ...
ಸಂತರ ಜೀವನ
cover
ಭಕ್ತ ಕವಿ ಜಯದೇವ
ವೀರೇಶಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಲಲಿತಲವಂಗಲತಾಪರಿಶೀಲನ ಕೋಮಲ ಮಲಯ ಸಮೀರೇ ಮಧುಕರನಿಕರಕರಂಬಿತಕೋಕಿಲ ಕೂಜಿತ...
ಧಾರಾವಾಹಿ
cover
ಶ್ರೀಮಾತೆ ಭಾಗ-೮
ಆಶುತೋಷ್ ಮಿತ್ರ,
ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳು...
cover
ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು-೯
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಕಾಶಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮದ ದಾಸ ಮಿತ್ರರ...
ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
cover
ಉಪಯುಕ್ತ ಗ್ರಂಥಃ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯಗಳ ಉದ್ಧರಣೆಗಳ ಕೋಶ
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘ - ಹೀಗೆ ಲೌಕಿಕ...