ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಲೇಖಕರ ಪಟ್ಟಿ
 ಪ   ಬ   ಭ   ಮ   ಯ   ರ   ಲ   ವ   ಶ   ಸ   ಹ