ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಲೇಖಕರ ಪಟ್ಟಿ
 ಅ   ಆ   ಈ   ಉ   ಎ   ಓ   ಕ   ಗ   ಚ   ಜ   ಡ   ಟ   ತ   ಥ   ದ   ಧ   ನ