ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಕೆ.ಎಲ್‍.ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷೀ, ಡಾ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು