ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಿಷ್ಪಾಪಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು