ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ರಾಮಾಜೋಯಿಸ್, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾ. ಎಂ. ಅವರ ಲೇಖನಗಳು