ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ನಾಗರಾಜ ಸೂರ್ರನಾರಾಯಣ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು