ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಪರಮಾನಂದ ಭಾರತೀ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು