ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ರಂಗನಾಥಾನಂದಜಿ ಮಹರಾಜ್, ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು