ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 ಟ   ಠ   ತ   ಥ   ದ   ಧ   ನ   ಪ   ಬ   ಭ   ಮ   ಯ   ರ   ಲ   ವ   ಶ   ಸ   ಹ