ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 ಅ   ಆ   ಇ   ಈ   ಉ   ಊ   ಋ   ಎ   ಏ   ಐ   ಒ   ಓ   ಕ   ಖ   ಗ   ಘ   ಚ   ಜ